Gracias Por Visitar Aquí

Minggu, 02 September 2012

Pidato Bahasa Madura


Assalamualaikum wr. wb.

Para Bapa’, para Ebu, sareng para rabu sadaja sebadan kaula amoljaagi, amoji sokkor kaajunan Allah SWT. seampon apareng rahmad sareng hidayah se ka’dimma abdhina sareng para penjenengan sadaja eare mangken eparenge sehat walafiat. Saengga para rabu sadaja bisa areng sareng apapanggiyan, kaangguy ngarabui onjangan ka’ dinto, sholawat sareng salam moga tetep eyatoragiya kaajunan nabi besar Muhammad saw.

          Para rabu sebadan kaula amoljaagi, maksod sareng tojjuwan papanggiyan eare mangken, enggi ka’ dinto terro ngajagga para panjenengan sadaja kaangguy areng sareng mabadaagi kabersihan kampong, parlo panjanengan sadaja kaonenge ja’ lingkungan ka’ dinto andaddiyagi kennengan kaangguy odhi’na makhluk Allah. Sadajana manossa sanget parlo lingkungan se sae, nyaman, sareng sehat. Hal ka’ dinto sajalan sareng kabada’an oreng se prinsip epon senneng dha’ kabagusan sareng kanyamanan. Sadajana oreng gadhuwan pangaterro compok sareng lingkungan se berse tor sae.

          Samelana dhari ka’ dinto kaula sareng panjenangan sadaja kodhu bisa ajaga lingkungan seberse sopaja daddiya odhi’ se samporna. Akadi se esabdaahi rosul enggi ka’ dinto “ Kabersean Sabagian Dhari Iman “ berse ka’ dinto sehat, berse ka’ dinto indah, berse ka’ dinto nyaman.

          Tabaligga manabi lingkungan ka’ dinto kotor tak sae eoladhi. Leke seaengnga tak ajelan sareng burombu se akalar-karan andaddiyagi somberra penyaket. Melana dhari ka’ dinto ngereng emolae dhari samangken abersean lingkungan ta’ kengeng tunda pole.
Dalem ngalaksanaagi abersean ka’ dinto ja’ badhi bera’, namong abersean ka’ dinto daddiyagi olah raga sareng rekreasi

          Para rabu sebadan kaula amoljaagi, cokop saka’dinto pamator badan kaula manabi badha tor- ator se korang parjuga ta’ langkong nyo’onna sapora setada’ batesse. Moga se sakonek ka’dinto adadiyagi bannya’ manfaat ka panjenengan sadaja.

Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. 

5 komentar:

 1. Tentang Pidato apa ini?
  Terima Kasih gan

  BalasHapus
 2. terimakasih pidatonya kawan .itu tentang kebersihan lingkungan

  BalasHapus
 3. Skalangkong kak towan atas pidatonya

  BalasHapus
 4. tidak ada pidato tentang waktu

  BalasHapus